Co robimy? arrow Magen Dawid arrow statut stowarzyszenia z dnia 25.02.2009
21.01.2020.
Menu główne
Co robimy?
Izrael-Żydzi-Antysemityzm
Biuro Laudera w Łodzi
Magen Dawid
Historia i Programy
Aktualności
Publikacje
Księga Gości
Linki
Archiwum
Radio
Historia i teraźniejszość


Alfabet hebrajski do ściągnięcia

 http://lauder.lodz.pl/images/hebrajski/literki_1_.jpg

kliknij na obrazek - plik pdf 229 KB


  http://lauder.lodz.pl/images/stories/szkoly_lm.jpg

ZESPÓŁ SZKÓŁ
LAUDER-MORASHA
w WARSZAWIE:

- PRZEDSZKOLE,
- SZKOŁA PODSTAWOWA,
- GIMNAZJUM
,


 
http://jn1.tv/static/img/logo_top_jn1.jpg

 NOWA TV ŻYDOWSKA
NADAJĄCA PO ANGIELSKU,
 ALE ICH STRONA
JEST DOSTĘPNA
TAKŻE PO ROSYJSKU

 
 
Żydowska TV Shalom,
internetowa,nadaje
od 21 XI po angielsku
 

 
 http://lauder.lodz.pl/images/stories/znak.jpg
 


 List od wiceprezydenta
Fundacja Ronalda S. Laudera
dr. Georga Ban’a  do Doroty i Barucha Ciesielskich,
  którzy kierują klubem Fundacji Laudera w Łodzi
oraz odpowiadają za organizację obozów Laudera w Polsce,
z okazji 20 lecia pracy
Fundacji Ronalda S. Laudera w Europie centralnej i wschodniej.

Wersja Angielska
Wersja Polska

 

Podziękowanie od wiceprezydenta
Fundacji Laudera

dla Doroty i Barucha Ciesielskich
dla Fundacji w roku 2008
Pismo dyrektora
Fundacji Laudera w Polsce,
rabina Macieja Pawlaka,
w sprawie działalności Fundacji w Polsce.

Warszawa | Jerozolima
statut stowarzyszenia z dnia 25.02.2009 PDF Email

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

  Statut stowarzyszenia
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
 
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Żydowskie Magen Dawid” zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 2.
 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. DZ. U. Nr 79, poz. 885 z 2001 r. z późn. zm.).
§ 3.
 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi, ul. Narutowicza 24.
 
§ 4.
 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 
§ 5.
 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 
§ 6.
 
Nazwa i logo Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona i podlega prawnej ochronie.
 
§ 7.
 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie działa pod patronatem Fundacji im. Ronalda S. Laudera w Łodzi i stanowi z nią wspólnotę ideową.
Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8.
 
Celem Stowarzyszenia jest:
1. wydawanie Biuletynu Fundacji Laudera w Łodzi „Magen Dawid”
2. wydawanie materiałów multimedialnych, publikacji dotyczących kultury żydowskiej i judaizmu
3. ochrona dóbr tradycji i kontynuowanie oraz rozpowszechnianie kultury żydowskiej i judaizmu
4. działalność edukacyjna i wychowawcza dotycząca judaizmu i tradycji żydowskich
5. przełamywanie stereotypów dotyczących Żydów i judaizmu
6. współpraca z Fundacją im. R. Laudera w Łodzi
7. redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid i Fundacji im. R. Laudera w Łodzi
8. prowadzenie żydowskiego radia internetowego
9. działalność charytatywna
10. działanie na rzecz podtrzymywania i odbudowy kultury żydowskiej
11. rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami
§ 9.
 

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) ścisłą współpracę z Fundacją im. R. Laudera w Łodzi
2) przekazywanie informacji mediom i poprzez media (prasa, radio, telewizja, Internet) w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Stowarzyszenia i inne
3) wydawanie i kolportaż Biuletynu Fundacji Laudera w Łodzi „Magen Dawid” i innych materiałów multimedialnych, publikacji dotyczących kultury żydowskiej i judaizmu
4) organizację imprez kulturalnych, integracyjnych, edukacyjnych, wykładów, spotkań, zjazdów, wycieczek
5) organizację zbiórek i akcji charytatywnych
6) tworzenie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie
7) tworzenie i rozprowadzanie wydawnictw papierowych i elektronicznych
8) Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów antysemityzmu i ksenofobii, a) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw mniejszości narodowych i religijnych. b) Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw mniejszości narodowych i religijnych
9) Współpracę z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu tolerancji. a) Popieranie prac naukowo – badawczych, których celem jest rozpowszechnianie i badanie kultury żydowskiej. b) Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się kulturą żydowską, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.
10) działalność zmierzającą do pogłębiania wiedzy na temat kultury i tradycji żydowskiej
11) integrację osób i środowisk zainteresowanych kulturą i tradycją żydowską,
§ 10.
 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach zgodnie z obowiązującymi numerami PKD:
a) działalność wydawnicza i poligraficzna nr PKD 22
b) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych nr PKD 52.4
c) sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych nr PKD 52.6
d) działalność turystyczna nr PKD 63.3
d) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk nr PKD 73.2
e) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi nr PKD 74.85 Z
f) organizacja targów i wystaw nr PKD 74.87 A
g) ustawiczne kształcenie dorosłych i pozostałe formy kształcenia nr PKD 80.4
h) nauka języków obcych nr PKD 80.42 A
i) produkcja, rozpowszechnianie i projekcja filmów i nagrań wideo nr PKD 92.1
j) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lakowych nr PKD 92.31 A
k) działalność zespołów teatralnych muzycznych nr PKD 92.31 B
l) działalność filharmonii, orkiestr, chórów
m) działalność zespołów pieśni i tańca
n) działalność galerii i salonów wystawienniczych
o) działalność domów i ośrodków kultury
p) działalność obiektów kulturalnych

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

r) działalność bibliotekarska nr PKD 92.5
s) działalność muzeów
t) działalność sportowa nr PKD 92.6
w) prowadzenie schronisk turystycznych i hostelii nr PKD 55.1
z) działalność radiowa i telewizyjna, nr PKD 92.20 Z
.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 11.
 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 
§ 12.
 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, która nie została pozbawiona praw publicznych i nie orzeczono względem niej kary za przestępstwo popełnione umyślnie w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski – pod warunkiem akceptacji Statutu Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem minimum 2 osób wprowadzających, będących członkami zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 14.

1) Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków
3) wypowiadania się i wyrażania opinii i postulatów we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
4) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
6) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
7) prawo do posiadania legitymacji i noszenia odznaki stowarzyszenia

2) Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów stowarzyszenia
4) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia
5) dbania o dobre imię stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia
6) wspierania i uczestniczenia w działalności Fundacji im. R. Laudera w Łodzi
§ 15.

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszystkie pozostałe prawa określone w § 14 ust. 1.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 z wyłączeniem punktu 2.
4. Dodatkowo członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się terminowo z podjętych pisemnie w deklaracji członkowskiej zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składek.
6. Obowiązkiem członka honorowego jest: dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia,
5) skreślenia z listy członków na wniosek Zarządu z powodu działalności sprzecznej ze statutem bądź uchwałami władz lub na niekorzyść Stowarzyszenia
6) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia trwającego dłużej niż 1 rok
7) pisemnego umotywowanego wniosku większości członków Stowarzyszenia.
8) utraty praw publicznych lub orzeczenia względem Członka kary za przestępstwo popełnione umyślnie w rozumieniu przepisów kodeksu karnego

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4,5,6,8 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na skutek:

1) dobrowolnego umotywowanego zawieszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
3) działalności sprzecznej ze statutem bądź uchwałami władz lub na niekorzyść Stowarzyszenia,
4) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia trwającego dłużej niż 6 miesięcy
5) utraty praw publicznych lub orzeczenia względem Członka kary za przestępstwo popełnione umyślnie w rozumieniu przepisów kodeksu karnego
6) utraty zdolności do czynności prawnych
6. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd.
7. Osoba zawieszona ma prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 
§ 17.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§ 18.

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

1. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 19.

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład władz uzupełniany jest na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ogólnej liczby członków tej Władzy.
3. Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności quorum 2/3 wszystkich członków, na wniosek:

1) Komisji Rewizyjnej
2) Członków Stowarzyszenie w ilości 2/3
3) Zarządu (samorozwiązanie)

4. W przypadku odwołania Zarządu na wniosek Członków Stowarzyszenia w ilości 2/3 konieczne jest zgłoszenie ww. wniosku do Komisji Rewizyjnej, która po stwierdzeniu zasadności wniosku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
5. Powodem odwołania Zarządu lub każdego z jego członków może być:

1) działalność sprzeczna ze statutem bądź uchwałami lub na niekorzyść Stowarzyszenia,
2) nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w działalności Stowarzyszenia trwające dłużej niż 1 rok
3) niezgodności w zakresie finansów Stowarzyszenia
§ 20.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 września.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje 3 - osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków każdorazowo na zebraniu, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1)Zarząd Główny,
2)Komisja Rewizyjna,
3) 50% +1 członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §19 p. 3.2 i p. 4.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem §19 p. 3.

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

10. Uchwały mogą być także podejmowane w drodze głosowania mailowego. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie listu elektronicznego ( e-mail ). Projekty uchwał winny być wystawione na forum dyskusyjnym stowarzyszenia do wiadomości członków stowarzyszenia na przynajmniej 5 dni przed planowanym terminem głosowania nad dokumentem. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wnoszenia uwag, opinii i zastrzeżeń do projektowanego dokumentu. Dokument zostaje wystawiony do wiadomości Członków Stowarzyszenia celem poznania ich opinii w sprawie projektu.
11. Uchwały na dorocznym Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie mogą być podejmowane w drodze głosowania mailowego pod groźbą nieważności.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, z zastrzeżeniem, ze majątek Stowarzyszenia może zostać przekazany Fundacji Laudera w Łodzi lub innej organizacji żydowskiej,
5. udzielanie absolutorium Zarządowi,
6. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej
7. Nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego
8. Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
9. Coroczne uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 50% + 1 członków zwyczajnych.

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Jeżeli w podanym terminie na zwyczajne Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd ustala drugi termin Walnego Zebrania. W drugim terminie zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.

Zarząd Główny
 
§ 24.

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Główny składa się z 5 członków – Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i 1 Członka. Zarząd spośród siebie wybiera zastępcę, skarbnika i sekretarza.
3. Wybór Zarządu dokonywany jest w dwóch etapach – w pierwszym głosowaniu zostaje wybrany Prezes Zarządu, w drugim pozostali członkowie Zarządu. Prezesem Zarządu zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów w pierwszym glosowaniu. Pozostałymi członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały kolejną ilość głosów w drugim głosowaniu.
4. Rolą Prezesa Zarządu jest:

1) kierowanie pracami Zarządu,
2) reprezentowanie Zarządu oraz stowarzyszenia.
3) Prezes Zarządu posiada prawo decydującego głosu w przypadku równości głosów w Zarządzie.
4) Prezes Zarządu ma prawo veta podczas głosowania w Zarządzie.
5) Prezes Zarządu ma prawo samodzielnego składania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do Komisji Rewizyjnej, która

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

 

w takim przypadku po zbadaniu zasadności wniosku zwołuje Walne Zebranie Członków.

5. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

§ 25.

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia z wyłączeniem regulaminów dotyczących Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,
10) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

Komisja Rewizyjna
 
§ 26.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest równoległa z kadencją Zarządu. Komisja Rewizyjna spośród siebie wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 27.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7) Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Stowarzyszenia
8) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek Członków Stowarzyszenia lub Prezesa Zarządu po zbadaniu zasadności wniosku.

§ 28.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

a. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
3. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego nie może wchodzić do władz Zarządu Głównego.

§ 29.

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

W przypadkach określonych w § 24 pkt Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński
 
§ 30.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swojego składu.

§ 31.

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
a) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

§ 32.

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie;
b) skierowanie do Zarządu Głównego wniosku o wykluczenie ze Stowarzyszenia;
c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie tytułu członka honorowego.
d) nagana

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze
 
§ 33.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje
5) wsparcie finansowe ze strony Fundacji Laudera w Łodzi

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kolejnego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, Wysokość składek określa Zarząd Główny w uchwalonej przez siebie uchwale.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, jego majątek po pokryciu wszelkich zobowiązań zostaje przekazany Fundacji Laudera w Łodzi lub w dalszej kolejności innej instytucji żydowskiej.

§ 35.

Statut Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid

1. Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub zastępcy prezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub innego specjalnie upoważnionego członka Zarządu Głównego.
2. Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw innych niż wymienione w punkcie 1, a należących do zakresu działania Zarządu Głównego wymagane są podpisy prezesa lub zastępcy prezesa oraz sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub innego upoważnionego członka Zarządu Głównego.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 36.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. DZ. U. Nr 79, poz. 885 z 2001 r. z późn. zm.).
Statut uchwalony w dniu 25 listopada 2008 a zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, w Łodzi w dniu 25 lutego 2009 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Top!
-->